Welcome to Our Website

Det farliga med blåbetong

Mellan åren 1929 och 1975 användes blåbetong flitigt som byggmaterial i både enfamiljshus och flerfamiljshus. Vad som gör blåbetong särskilt oroande är att den innehåller radium, och när radiumet bryts ned bildas radon, en gas som är känd för att vara farlig för vår hälsa. Förutom radon avger blåbetong också gammastrålning. 

För att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon är mätning det enda pålitliga sättet. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och offentliga byggnader gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. För att få en tillförlitlig bedömning av årsmedelvärdet bör en långtidsmätning utföras, och det finns enkla sätt att göra detta på egen hand. Genom att beställa radondosor och följa enkla instruktioner kan man enkelt mäta radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen.

Om en radonmätning visar förhöjda halter av radon är nästa steg att identifiera orsaken till detta. En gammamätning kan utföras av en kvalificerad radonexpert. Genom att mäta gammastrålningen kan man uppskatta radonhalten och fastställa om den förhöjda radonhalten kan härledas till blåbetong. Om så är fallet kan åtgärder vidtas, såsom förbättringar i ventilationen, användning av radontapet eller borttagning av det berörda materialet.

Blåbetong kännetecknas av dess matta blå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Färgen kan dock variera något, från matt blå till grå.Tyvärr är det inte alltid möjligt att identifiera blåbetong enbart genom att observera dess färg och struktur, vilket gör det än viktigare att utföra radonmätningar. 

För närvarande finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong, främst i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Trots att produktionen av blåbetong upphörde 1975 användes det i byggprojekt fram till cirka 1985. Detta gör att många äldre fastigheter fortfarande kan innehålla detta riskfyllda material.

Om det har fastställts att den förhöjda radonhalten beror på blåbetong, finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska radonhalterna. Det vanligaste är att förbättra ventilationen för att öka luftomväxlingen. Andra åtgärder kan innefatta användning av radontapet eller borttagning av det berörda materialet.

Det är viktigt att vara medveten om radonrisken i äldre byggnader som kan innehålla blåbetong. Genom att utföra radonmätningar och eventuella åtgärder kan man säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för radonrelaterade hälsoproblem.